Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ABG SOLAR B.V.

Algemeen

Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door ABG SOLAR B.V., verder te noemen ABG SOLAR en alle overeenkomsten die ABG SOLAR sluit.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en prijzen

Artikel 2
1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan wordt het recht voorbehouden de prijsverschillen aan de opdrachtgever door te berekenen. De wederpartij het recht binnen zeven dagen na kennisgeving van die prijsverhoging de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
3. Wanneer de wederpartij consument is, heeft hij bovendien het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
4. Bij reparatieopdrachten worden vooraf geen bindende prijsopgaven verstrekt. Genoemde prijzen dienen als richtprijzen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5. ABG SOLAR behoudt zich het recht voor onderzoekskosten te berekenen wanneer geen opdracht tot reparatie wordt gegeven, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Bij speciale bestellingen en spoedorders is ABG SOLAR gerechtigd de extra kosten, waaronder vrachtkosten en behandelingskosten, te berekenen aan de koper.
7. ABG SOLAR behoudt zich het recht voor op kleine orders administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 3
Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen zijn de genoemde prijzen exclusief omzetbelasting.

Betaling

Artikel 4
ABG SOLAR is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de opdracht of deze voort te zetten, naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 5
1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de wederpartij in verzuim en is hij vanaf die datum over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 3 %.
3. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op een andere wijze in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. Hieronder zijn ondermeer begrepen declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van juridisch adviseurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
– over de eerste € 3000,- :15 % met een minimum van € 125,-
– over het meerdere tot € 6000,- :10 %
– over het meerdere tot € 15000,- : 8 %
– over het meerdere : 5 %
Indien ABG SOLAR kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5. De wederpartij is jegens ABG SOLAR de door ABG SOLAR gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.Dit geldt alleen indien ABG SOLAR en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijk procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6
Voor het geval dat meerdere opdrachtgevers tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de opdrachtgevers, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Uitvoering en levering

Artikel 7
Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige nakoming dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 8
1. Indien door ABG SOLAR een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
2. De door ABG SOLAR vervaardigde hulpmaterialen zoals mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven eigendom van ABG SOLAR, ook indien de fabrikagekosten ervan aan de opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

Artikel 9
1. De opdrachtgever is verplicht, voor zover het in zijn vermogen ligt alle beletselen weg te nemen, alsmede ABG SOLAR in te lichten omtrent alle omstandigheden welke van belang zijn of kunnen zijn zodat ABG SOLAR in staat is de opdracht zo snel en goed mogelijk alsmede zonder schade uit te voeren.
2. De opdrachtgever is gehouden, schade ontstaan door de niet-naleving van de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen te vergoeden.

Artikel 10
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 11
1. Levering geschiedt af Middelharnis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is het gekochte voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 12
1. De vorderingen van ABG SOLAR op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan de ABG SOLAR ter kennis gekomen omstandigheden geven ABG SOLAR goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien ABG SOLAR de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is ABG SOLAR bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van ABG SOLAR schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ABG SOLAR zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen , welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ABG SOLAR bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Garantie

Artikel 13

1. ABG SOLAR garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, installatie-, materiaal-, en fabrikagefouten gedurende een periode van 2 jaar na (op)levering. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Indien de zaak een ontwerp-, installatie-, materiaal- of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. ABG SOLAR kan er voor kiezen de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. Bij reparatieopdrachten garandeert ABG SOLAR dat de door haar gemonteerde nieuwe onderdelen vrij zijn van materiaal- en fabrikagefouten gedurende drie maanden na montage.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of onjuiste montage door de opdrachtgever of door schade van buitenaf.
5. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is ABG SOLAR niet aansprakelijk, behoudens op grond van dwingend rechtelijke bepalingen.
6. Op alle door ABG SOLAR geleverde materialen geldt een minimale fabrieksgarantie van 2 jaar. De fabrieksgarantie op materialen wordt niet door ABG SOLAR overgenomen bij een beëindiging van de activiteiten van de fabrikant of faillissement van de fabrikant (of andere reden waardoor de garantie niet door ABG SOLAR geclaimd kan worden).